شماره ۹ ماهنامه صبا منتشر شد(سینما)

در شماره نهم به گفتگو با الهه حصاری نشسته‌ایم و پرونده ای به مناسبت انتخاب وزیر جدید ارشاد گردآوری کردیم و با سیدجمال ساداتیان ، نوید محمودی ، هادی حاجتمند و سعید خانی گپی زدیم.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه سینما

یک نظر