گسیل خواننده های پاپ به سینما!
این همه خواننده دنبال چه هستند
گسیل خواننده های پاپ به سینما!

شاید انتخاب خواننده ها برای بازیگری جلوی دوربین یکی از راه هایی باشد که تهیه کننده و کارگردان ها برای فروش و دیده شدن بیشتر به آن فکر می کنند.