تام کروز؛ ستاره همیشگی
تام کروز؛ ستاره همیشگی

تام کروز با پا به سن گذاشتن نه تنها چیزی از قابلیت‌هایش کم نشده که تجربه و پختگی به جذابیتش افزوده است.