«مرگ روی نیل» فیلمی آرام با پوآرویی متفاوت!
«مرگ روی نیل» فیلمی آرام با پوآرویی متفاوت!

«مرگ روی نیل» فیلمی است که به آرامی رمان‌اش حرکت می‌کند و دست به خلق پوآرویی متفاوت‌تر زده است.