سینمای کلر دنی؛ پالت رنگی روشن با قاب‌بندی‌های شیک
سینمای کلر دنی؛ پالت رنگی روشن با قاب‌بندی‌های شیک

درفیلم‌های کلردنی از پالت رنگی روشن و شفافی استفاده شده و ترکیب و قاب‌بندی‌های شیکی دارد.