کریستوفر نولان؛ مرزی برای رؤیاپردازی وجود ندارد
کریستوفر نولان؛ مرزی برای رؤیاپردازی وجود ندارد

کریستوفر نولان، کارگردان سرشناس بریتانیایی است که خود را محدود به یک سری الگو و منبع الهام کم‌تعداد نمی‌کند.