فیلمی پر از اشکال در اندازه خروجی هنرجویان آموزشگاه سینمایی!
نگاهی به فیلم جنون ؛ اثر تازه کامران قدکچیان
فیلمی پر از اشکال در اندازه خروجی هنرجویان آموزشگاه سینمایی!

 فیلم «جنون» به کارگردانی کامران قدکچیان در حال حاضر اکران است و در یادداشتی درباره این فیلم میخوانیم :

نگاهی به فیلم جنون
یک اثر پر از اشکال از کامران قدکچیان

 فیلم «جنون» به کارگردانی کامران قدکچیان در حال حاضر اکران است و در یادداشتی درباره این فیلم میخوانیم :