بار نبودنت از دوش ما برداشته نمی‌شود!
یادی از رفته ها
بار نبودنت از دوش ما برداشته نمی‌شود!

فقدان عباس کیارستمی تنها یک فقدان عاطفی برای دوستداران او نیست بلکه نبود او بر جریان های فرهنگی هنری کشورمان تاثیر منفی خود را گذاشته است.