ژان-لویی ترنتینیان؛ پیچیده، مرموز و نفوذناپذیر
ژان-لویی ترنتینیان؛ پیچیده، مرموز و نفوذناپذیر

چهره عبوس و مرموز ژان-لویی ترنتینیان باعث می‌شد تا بتواند نقش انسان‌هایی پیچیده و نفوذناپذیر را به‌خوبی ایفا کند.