«پوست شیر»؛ فضایی قابل باور از فعالیت پلیسی
«پوست شیر»؛ فضایی قابل باور از فعالیت پلیسی

«پوست شیر» به عنوان سریالی پلیسی، فضایی قابل باور از روند فعالیت پلیس و محیط کارش دارد.