پرویزخان، فیلمی ورزشی، سیاسی یا کمدی!
پرویزخان، فیلمی ورزشی، سیاسی یا کمدی!

پرویز خان فیلمی است که شکل درام و داستان تاریخی آن خود کشش اولیه برای مخاطب را دارد و می‌توان با اندکی بازی خوب بازیگران حرفه‌ای به اثری مطلوب برای سازنده تازه‌کار تبدیل کرد.