نمایش «پدر»؛ فضای ذهنی یک مرد در آستانه فروپاشی
نمایش «پدر»؛ فضای ذهنی یک مرد در آستانه فروپاشی

فلوریان زِلِر در نمایشنامه «پدر» به خوبی توانسته با فرمی که انتخاب کرده، فضای مغشوش، غیرقابل اعتماد و در آستانه فروپاشی ذهن یک انسان 80 ساله را بازنمایی کند.