روزگار برزخی فردین، ناصر و دیگران
بازخوانی سرنوشت سازندگان اولین فیلم توقیفی پس از انقلاب
روزگار برزخی فردین، ناصر و دیگران

در این گزارش بر سرنوشت پنج چهره شاخصِ اولین فیلم توقیفی پس از انقلاب پرداخته ایم.