«موربیوس»؛ مملو از صداهای آزاردهنده و صحنه‌های اکشن غیر منطقی
«موربیوس»؛ مملو از صداهای آزاردهنده و صحنه‌های اکشن غیر منطقی

از اواسط فیلم «موربیوس» ما با کاری مواجه هستیم که فقط سروصداهای آزاردهنده و صحنه‌های اکشن نه چندان منطقی دارد و در نهایت به رویارویی‌هایی می‌رسیم که مقدمات آن چندان پذیرفتنی نیست.