منوچهر اسماعیلی؛ قله رفیع دوبله
منوچهر اسماعیلی؛ قله رفیع دوبله

منوچهر اسماعيلی را به جرئت می‌توان قله‌ای رفيع در دوبله دانست كه صدای پرطنين و انعطاف‌پذيرش بخشی اساسی از مهم‌ترين نقش‌های بهترين فيلم‌های كلاسيک خارجی و ايرانی به حساب می‌آيد.

منوچهر اسماعیلی؛ مثل یک کوه، بلند
منوچهر اسماعیلی؛ مثل یک کوه، بلند

تاریخ سینمای ما مدیون امثال منوچهر اسماعیلی‌هاست. شاید دیگر نتوانیم چنین کاراکترهایی را در سینما تجربه کنیم؛ چراکه دوبله فیلم‌های ایرانی به حداقل رسیده است.