اگر افسرده هستید برای تامل این ۵ فیلم را ببینید!
از عباس کیارستمی تا بازی درخشان واکین فینیکس
اگر افسرده هستید برای تامل این ۵ فیلم را ببینید!

با گسترش همه گیری کرونا، موضوع افسردگی یکی از مهم ترین مباحث در حوزه های مختلف روانشناسی و پزشکی بوده است.