مسابقه دورهمی ؛ یک گام مثبت در جهت ارتقای دانش عمومی
نگاهی به تلویزیون
مسابقه دورهمی ؛ یک گام مثبت در جهت ارتقای دانش عمومی

یکی از ایراداتی که میتوان به مسابقه دورهمی گرفت جایگاه مخاطبان و سیاهی پشت سر آنها و استفاده زیاد از دو رنگ سرد و کسل کننده مشکی و آبی است.