«قانون شکنان» بیننده خودش را جدی نمی‌گیرد!
«قانون شکنان» بیننده خودش را جدی نمی‌گیرد!

«قانون شکنان» بیننده خودش را جدی نمی‌گیرد و فیلم را هم ساده در نظر گرفته است و هر اتفاقی به شکلی ساده و تا حدی احمقانه جلو می‌رود تا به اتفاقات اصلی برسیم.