آقای جعفری آن همه خاطرات خوب ما با شما چطور به «زندگی زیباست» رسید؟
نگاهی به بازگشت دوباره کارگردان «خط قرمز»
آقای جعفری آن همه خاطرات خوب ما با شما چطور به «زندگی زیباست» رسید؟

جعفری که مدتی به طور غیررسمی برچسب ممنوع الکاری را هم همراه خود داشت حالا با سریال «زندگی زیباست» به تلویزیون پس از سالها بازگشته است.