«ارفاق»؛اثری با مضمون کارما!
«ارفاق»؛اثری با مضمون کارما!

«ارفاق»حادثه و نقطه عطف اول فیلم ر ا که از برخورد شاگرد ضعیف با معلم رخ‌ می‌دهد کاملا تصادفی و سوتفاهم برانگیز نشان میدهد،به نوعی کارما و بازگشت رفتارهای انسان را به خودش تداعی می‌کند.