«مگره»؛ نگاه روان‌کاوانه‌ای که قربانی ملودرام می‌شود
«مگره»؛ نگاه روان‌کاوانه‌ای که قربانی ملودرام می‌شود

توجه دقیقی که به جزئیات در داستان‌های «مگره» شده و روان‌کاوی استادانه‌ا‌ی که در شخصیت‌پردازی‌ها صورت گرفته، برای نویسندگان باکلاس‌تر غبطه‌‌بر‌انگیز بوده‌ است.