«دشت خاموش»؛ هنر آشنایی‌زدایی
«دشت خاموش»؛ هنر آشنایی‌زدایی

خرق عادت ديداری از همان لحظه نخست فیلم «دشت خاموش»، به روشنی مشخص مي‌شود؛ خلق عادتی ديداری در موقعيت‌هايی مشابه و خرق آن، به قسمی كه با تغيير زاويه ديد يا ضرباهنگ، مفهومي نو، در موقعيتی كه پيش مي‌آيد، تشديد شود.

«دشت خاموش»؛ چرخه تکراری خشونت و سرکوب و مقاومت
«دشت خاموش»؛ چرخه تکراری خشونت و سرکوب و مقاومت

در جهان بدون اميد دشت خاموش، توان مقاومت هر لحظه بيش از پيش ناممكن شده و شكلی از خودويرانگی پديدار می‌شود.