«جنگ جهانی سوم»؛ کمدی سیاه برای هیتلر شدن
«جنگ جهانی سوم»؛ کمدی سیاه برای هیتلر شدن

فیلم «جنگ جهانی سوم» نشان می‌دهد هر که نداند هیتلر چه کسی بود، می تواند خودش هیتلر شود.