«ابلق»؛ تلخی ادامه دار
«ابلق»؛ تلخی ادامه دار

در فیلم «ابلق» خبری از انرژی و شور نیست و تمام آن تلخی است؛ تلخی‌ای که پس از پایان فیلم گریبان تماشاگر را رها نمی‌کند.

«ابلق»؛ قربانی توزیع نادرست اطلاعات
«ابلق»؛ قربانی توزیع نادرست اطلاعات

عدم انتخاب صحیح بزنگاه‌های داستانی از یک‌سو و تقسیم نادرست زمان میان اتفاقات فیلم «ابلق» باعث کش آمدن و فشردگی متناوب فیلمنامه شده است.

«ابلق»؛ یک حاشیه‌نگاری متفاوت
«ابلق»؛ یک حاشیه‌نگاری متفاوت

«ابلق» در حاشیه شهرهای بزرگ می‌گذرد اما حاشیه‌نگاری آن با حاشیه‌نگاری فیلم‌هایی مانند «مغزهای کوچک زنگ‌زده» و «ابد و یک روز» متفاوت است.