شما مسئولید!
فرشته طائرپور دو ماه قبل از فوتش
شما مسئولید!

این یادداشت را فرشته طائرپور در ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ برای روزنامه اعتماد نوشته بود: