نسبت جشنواره فیلم فجر با کدام سینما؟
نسبت جشنواره فیلم فجر با کدام سینما؟

سینما را به مثابه ظرفی در نظر می‌گیرند که در آن سینما با تمام عرصه‌های دیگر علوم و دانش در ارتباط مستقیم واقع می‌شود.