«شادروان»؛ همه‌چیز زیر سایه اقتصاد
«شادروان»؛ همه‌چیز زیر سایه اقتصاد

«شادروان»  کمدی سیاهی است که مشکلات اقتصادی را محور روایت خود قرار داده و با فقر و حاشیه نشینی شوخی می‌کند.