نقد مدیریت شهری بوستون در مستند فردریک وایزمن
در باره مستند تالار شهر city hall
نقد مدیریت شهری بوستون در مستند فردریک وایزمن

حضور پر رنگ نماهایی از طبیعت شهر، وجه هنرمندانه ی فیلم را پررنگ تر کرده و تصویر کامل تری از شهر و مدیریت آن را به نمایش در آورده است.