نگاهی به کارنامه سیاوش طهمورث به مناسبت اکران «هناس»؛ کامل و شش‌دانگ
نگاهی به کارنامه سیاوش طهمورث به مناسبت اکران «هناس»؛ کامل و شش‌دانگ

سیاوش طهمورث بازیگری کامل و شش‌دانگ است که همواره حضوری درخشان روی صحنه داشته است.