«وضعیت سفید»؛ یک دنیای کامل
«وضعیت سفید»؛ یک دنیای کامل

سریال «وضعیت سفید» یک منظومه است، منظومه به معنای یک جهان منظم و منظوم به معنای یک جهان شاعرانه که پر از جزییات شگفت‌انگیز است.