«نجلا» سریالی امید بخش و به دور از کش دادن‌های بیهوده
«نجلا» سریالی امید بخش و به دور از کش دادن‌های بیهوده

 کشمکش‌های سریال نجلا، چنان خوب نوشته شده که هر شماره بیننده را درگیر ماجراهای متنوع و غیرمترقبه و دارای کشش می‌کند و از کش دادن بیهوده اثری نیست.