موفقیت بازپخش سریال‌های قدیمی؛ خطر سقوط
موفقیت بازپخش سریال‌های قدیمی؛ خطر سقوط

موفقیت بازپخش سریال‌های قدیمی در جذب تماشاگران یکی از اتفاقاتی است که در هفته‌های اخیر توجه کارشناسان رسانه را به خود جلب کرده.