«فرعی»؛ جهش‌های هیجان انگیز در زمان
«فرعی»؛ جهش‌های هیجان انگیز در زمان

در «فرعی» جهش‌های بزرگ در زمان و تکنولوژی در جایی که کاملاً آشنا به نظر می‌رسد اتفاق می‌افتد، مکانی که هیچ‌چیز و همه‌چیز در آن تغییر کرده است.