«سندمن»؛ گرفتار در سطح
«سندمن»؛ گرفتار در سطح

گرچه استقبال از سریال «سند من» زیاد است اما حاصل کار قابل مقایسه نیست با موجی که کامیک‌ها به راه انداختند.