«جداسازی»؛ کابوسی دیوانه‌وار
«جداسازی»؛ کابوسی دیوانه‌وار

«جداسازی»، ایده را در مفهوم زندگی دوگانه پیدا کرده که به بخش ناگزیری از روزمرگی در هزاره‌ جدید تبدیل شده.