«این ما هستیم»؛ مرگ پایان قصه نیست
«این ما هستیم»؛ مرگ پایان قصه نیست

سازندگان این ما هستیم می‌خواستند به مخاطب بگویند: ما هستیم و هیچ مرگ و فقدانی آخر قصه نیست.