«آنتن»؛ کند،کهنه و قابل پیش بینی
«آنتن»؛ کند،کهنه و قابل پیش بینی

شوخی های ضعیف و دیالوگ های سطحی به همراه ریتم کُند سریال باعث می شود که مخاطب خیلی زود از تماشای سریال «آنتن» دلسرد شود.