«تومان» پیام اخلاقی را در بوق و کرنا نمی‌کند
نگاهی به جدیدترین ساخته مرتضی فرشباف؛
«تومان» پیام اخلاقی را در بوق و کرنا نمی‌کند

فیلم تومان جدیدترین ساخته مرتضی فرشباف با بهره‌گیری اصولی از لوکیشن و با تکیه بر فُرمی میزانسن محور، می‌کوشد تا بیان تجربی آثار قبلی‌اش یعنی فیلم سوگ و بهمن را کامل کند.