سینمای رومن پولانسکی؛ روابط انسانی با برداشتی روانکاوانه
سینمای رومن پولانسکی؛ روابط انسانی با برداشتی روانکاوانه

اولین فیلم بلند رومن پولانسکی، «چاقو در آب» تمام المان‌های سینمای پولانسکی را در خود داشت. درباره روابط انسانی با برداشتی روانکاوانه. برخوردهایی که سوال‌های اخلاقی زیادی را مطرح می‌کند.