تنوع و چندصدایی فعلی به‌نفع فضای فرهنگی کشور است
جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز – 5؛
تنوع و چندصدایی فعلی به‌نفع فضای فرهنگی کشور است

در شماره دوازدهم ماهنامه صبا گزارش ویژه‌ای در مورد جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز تهیه شده است.

انقلاب ارتباطات، نحوه کار رسانه‌ای را دگرگون کرده است
جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز – 4؛
انقلاب ارتباطات، نحوه کار رسانه‌ای را دگرگون کرده است

در شماره دوازدهم ماهنامه صبا گزارش ویژه‌ای در مورد جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز تهیه شده است.

حسرت از بین رفتن مرجع‌های مطبوعاتی
جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز – 1؛
حسرت از بین رفتن مرجع‌های مطبوعاتی

در شماره دوازدهم ماهنامه صبا گزارش ویژه‌ای در مورد جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز تهیه شده است.