حمید جبلی؛ سازنده خاطرات فراموش‌نشدنی
حمید جبلی؛ سازنده خاطرات فراموش‌نشدنی

حمید جبلی برای ما با شخصیت‌های کپل و کلاه‌قرمزی و پسرخاله شروع شد و آن‌قدر برایمان اهمیت دارند که اگر سالیان سال هم بگذرد، نه صدایشان از ذهنمان خارج می‌شود و نه می‌توانیم آنها را فراموش کنیم.