«جیران»؛ مراقب باشید گول نخورید!
«جیران»؛ مراقب باشید گول نخورید!

«جیران» را می‌توان به بعضی سریال‌های تاریخی ترکی شبیه دانست اما گول این موضوع را نخورید که قرار است یک واقعه تاریخی را تماشا کنید.