آقای ایکس با سرمایه سریال پولشویی نمی‌کند عکس با بازیگران را وسیله می‌کند!
حامد عنقا و مجید مولایی در گفتگو با ماهنامه صبا:
آقای ایکس با سرمایه سریال پولشویی نمی‌کند عکس با بازیگران را وسیله می‌کند!

شبکه نمایش خانگی چرا محل سهم خواهی همه جا شده است؟ این عنوان و شروع بحثمان بود با حامد عنقا و مجید مولایی که نتیجه اش نشستی چند ساعته و پر تیتر شد.

شماره ۱۰ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)
شماره ۱۰ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)

در دهمین شماره ماهنامه صبا گفت‌وگویی مفصل با حامدعنقا و مجیدمولایی پیرامون شبکه نمایش خانگی داشتیم و با سامان صفاری نیز درباره تجربه متفاوت در سرجوخه به صحبت پرداختیم.