شماره ۴ ماهنامه صبا منتشر شد (سینما)
شماره ۴ ماهنامه صبا منتشر شد (سینما)

در شماره 4  پرونده مفصلی از نقد و تحلیلی بر فیلم خروج اثر تازه ابراهیم حاتمی کیا گردآوری کردیم که در ضمیمه گفتگو با سام قریبیان آمده است.