جیمز کان؛ خشمگین و بی‌پناه
جیمز کان؛ خشمگین و بی‌پناه

جیمز کان متخصص بازی در نقش افرادی با ظاهر خشمگین به شمار می‌رفت که انگار در مقابل قدرتی بزرگ‌تر بی‌پناه به‌نظر می‌رسیدند.