جلال مقامی؛ همیشه استاد
جلال مقامی؛ همیشه استاد

استاد جلال مقامی به‌تازگی 81 ساله شد و در همین راستا نگاهی به کارنامه پربار او انداخته‌ایم.