جان فورد؛ تکرارنشدنی
جان فورد؛ تکرارنشدنی

اغراق نیست اگر بگوییم که هیچ فیلمسازی در طول تاریخ به سبک آقای جان فورد فیلم نساخته است.

سینمای «جان فورد»؛ اخلاق‌گرا، خلاق، تأثیرگذار
سینمای «جان فورد»؛ اخلاق‌گرا، خلاق، تأثیرگذار

جان فورد در واقع تاریخ آمریکا را روایت بصری کرده است؛ او ضمن وفاداری به تاریخ و حقیقت آن، تلاش کرده مهربانی‌ها در عین خشونت، جوانمردی‌ها در عین تندخویی‌ها و اخلاق‌گرایی‌ها در عین ظواهر ضداخلاقی را بازنمایی کند.