تمساح خونی یک اکشن-کمدی متفاوت
تمساح خونی یک اکشن-کمدی متفاوت

«تمساح خونی» را باید یک اکشن کمدیِ درست و حسابی در سینمای ایران دانست که کمتر نمونه‌اش را در سینمای ایران ساخته می‌شود.

«تمساح خونی»؛یک اکشن کمدیِ درست و حسابی
«تمساح خونی»؛یک اکشن کمدیِ درست و حسابی

«تمساح خونی» را باید یک اکشن کمدیِ درست و حسابی در سینمای ایران دانست که کمتر نمونه‌اش را در سینمای ایران ساخته می‌شود.

کمال مطلوب خوش بودن
کمال مطلوب خوش بودن

کارگردان/بازیگر، با تکیه بر تجارب و شناختش از کمدی موقعیت‌، تلاش دارد تا در اولین فیلمش، استانداردهای موجود در سینمای کمدی را رعایت و حتی در یکی دو سکانس ویژه، توانایی خودش را در جمع و جور کردن خوب کار به نمایش بگذارد و به نوعی به کمال مطلوبِ خوش بودن با فیلم برسد.