«تصمیم به رفتن»؛ فیلمی که پس از پایان در ذهن ما ادامه می‌یابد
«تصمیم به رفتن»؛ فیلمی که پس از پایان در ذهن ما ادامه می‌یابد

«تصمیم به رفتن» فیلمی است که با وجود رئال بودن رگه‌هایی از کمدی تلخ نیز در جای‌جای فیلم دیده می‌شود و  پس از سکانس بی‌نظیر پایانی همچنان در ذهن مخاطب ادامه می‌یابد.