«باردو»؛ قربانی خودشیفتگی ایناریتو
«باردو»؛ قربانی خودشیفتگی ایناریتو

در مرور نقدهای منتشرشده بر «باردو» می‌توان به این توصیف اشاره کرد: این فیلمی است بسیار جاه‌طلبانه که قربانی خودشیفتگی سازنده‌اش شده است.